Horizon 2020

horizon

Horizon 2020 erbjuder stora möjligheter till finansiering för svenska företag, universitet och institut som vill söka stöd till forsknings, innovations och/eller demonstrationsprojekt. Programmet lägger särskild vikt på att stödja marknadsnära projekt där slutanvändarna och industrin medverkar. Målsättningen är att minst 20% av budgeten ska finansiera utveckling i små och medelstora företag (SMF). Mellan 70% och 100% av de direkta projektkostnaderna finansieras av EU-kommissionen.

Inriktning
Horizon 2020 är EU:s huvudinstrument för att bistå företag, universitet och institut med finansiering av forskning och utveckling i Europa. Horizon 2020 stödjer projekt inom utvalda prioriterade områden med syftet att göra EU till, eller bibehålla EU som, världsledare inom dessa områden. Budgeten för programmet är cirka 650 miljarder kronor vilket är en ökning jämfört med tidigare ramprogram (FP7), som hade en budget motsvarande cirka 500 miljarder kronor under åren 2007-2013.

I Horizon 2020 ägnas särskild uppmärksamhet åt att garantera en bred strategi för innovation, som inte är begränsad till utveckling av nya produkter och tjänster på grundval av vetenskapliga och tekniska genombrott, utan också omfattar aspekter såsom användningen av befintlig teknik i nyskapande tillämpningar, kontinuerlig förbättring samt icke-teknisk och social innovation.

Uppbyggnaden av Horizon 2020
Horizon 2020 samordnar flera befintliga program och utlysningar inom programmet erbjuder därmed flera möjligheter för marknadsnära projekt och satsningar där företag och användarna är involverade.

Horizon 2020 fokuserar på tre delar:

  • Del I “Spetskompetens” (Excellent Science) – denna del ska stärka EUs globala ställning inom forskning och innovation. Denna del är indelad i fyra tematiska områden (cirka 220 miljarder kronor).
  • Del II “Industriellt ledarskap” (Industrial leadership) – ska göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation, skapa jobb och tillväxt samt attrahera mer privata och strategiska investeringar till forskning och innovation. Denna del är indelad i tre tematiska områden (cirka 150 miljarder kronor).
  • Del III “Samhälleliga utmaningar” (Societal challenges) – denna del fokuserar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför. För att ta sig an utmaningarna kommer det i många fall att krävas tvärvetenskapliga samarbeten som inkluderar samhällsvetenskap och humaniora. Denna del är indelad i sju tematiska områden (cirka 270 miljarder kronor).

Delarna Industriellt ledarskap och Samhälleliga utmaningar bedöms vara av särskilt intresse för företag. Inom dessa områden kommer det att läggas särskild vikt på att stödja verksamhet som verkar nära slutanvändarna och marknaden.

Inom t.ex. de Samhälleliga utmaningarna kan nämnas sju delområden:

  1. Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande
  2. Europeiska bioekonomiska utmaningar: Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, havs-, sjöfarts- och insjöforskning
  3. Säker, ren och effektiv energi
  4. Smarta, gröna och integrerade transporter
  5. Klimat- och Miljöåtgärder, resurseffektivitet och råvaror
  6. Europa i en föränderlig värld, inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen
  7. Trygga samhällen – säkerställa frihet och trygghet för Europa och dess medborgare


Deltagande
Inom respektive del och delprogram publiceras ett arbetspaket (“work packages”) vart annat år där delområden (“topics”) och deadlines för de kommande två åren finns publicerade. I varje topic specificeras en utmaning, önskat resultat och genom vilken projekttyp EU Kommissionen vill att dessa resultat uppnås. Ett projekt bör i stor utsträckning svara mot vald topic, såväl vad gäller utmaning, önskat resultat som överensstämmelse med fokus på forskning respektive demonstration samt är i linje med rekommenderad projektbudget.

Normalt är minimiantalet deltagare för de flesta projekttyper tre oberoende deltagare från minst tre olika länder (EU eller associerade länder). För att i praktiken ha en god chans att beviljas finansiering bör dock antalet deltagare vara fler och gärna omfatta både industriella och akademiska parter.  Projektet bör alltså genomföras av ett starkt konsortium med koppling till slutanvändarna, helst med flera industriella och akademiska parter där de olika aktörerna har kompletterande roller.

Finansiering
Omfattningen av bidrag beror på projekttyp och är normalt antingen max 70% eller max 100% av de faktiska projektkostnaderna. Indirekta kostnader finansieras med 25% av de direkta kostnaderna (exkluderat kostnader för “subcontractors”, “Third Parties” och finansiellt stöd till “Third Parties”) oberoende av organisation och dess redovisning av indirekta kostnader.

Aktuella arbetsprogram
Bland de arbetsprogram som publicerats finns ett stort antal topics som GIA Sweden bedömer är mycket intressanta för våra kunder. Kontakta oss gärna för mer information om aktuella utlysningar och möjligheter inom Horizon 2020.

GIA Sweden har stor erfarenhet av EU-stöd
Har ni planer på att genomföra ett eller flera FoU eller Test/Demonstration projekt tillsammans med partners under de kommande åren? GIA Sweden rekommenderar då att ni så snart som möjligt undersöker era möjligheter att söka finansiering från Horizon 2020. GIA Sweden har en gedigen erfarenhet av att assistera företag i ansökningsprocesser (se ”Framgångsrika projekt”) och vi kan därför assistera er med allt från en initial förstudie till att göra en ansökan, samt med projektrapportering och redovisning till EU-kommissionen under projektets gång. Vi vägleder er genom hela finansieringsprocessen.

KONTAKT:
Ulf Castenfors, VD, GIA Sweden AB
Tel. 08-440 93 31
Mobil: 070-550 30 34
Email: ulf.castenfors@giasweden.com

Myndighet: Horizon 2020
Kategori: Forskning och utveckling (FoU) och Demonstration och marknadsvalidering
Länk: Horizon 2020