LIFE 2021-2027

EU-programmet LIFE finansierar pilot- och demonstrationsprojekt inom miljö- och energiområdet. LIFE är ett av de EU-program som fått störst genomslag i Sverige. Ett viktigt skäl är att programmet till skillnad från många andra EU-program inte kräver internationellt samarbete.

GIA Sweden har hittills assisterat 50 företag, kommuner och organisationer att erhålla över 900 miljoner kronor i bidrag från LIFE-programmet. Våra projekt utgör över 50% av alla godkända LIFE Miljö & Klimat projekt i Sverige sedan 1999 (de senaste åren 50-100%). Detta gör oss helt unika i Sverige!

Inriktning
Ämnesområden:

  • Natur och biologisk mångfald
  • Cirkulär ekonomi och livskvalitet
  • Klimatbegränsning och klimatanpassning
  • Övergång till ren energi.

Projekten kan vara pilot- eller demonstrationsprojekt, bästa-praxis-projekt (bästa tillgänglig teknologi) eller större regionala eller nationella miljö eller klimatprojekt (så kallade strategiska projekt). Ofta krävs att det finns en spridningspotential, det vill säga att projektresultaten ska kunna användas, replikeras eller på annat sätt vara relevanta för andra aktörer i EU.

Fördelar med LIFE
LIFE är ett av de EU-program som fått störst genomslag i Sverige. Ett viktigt skäl är att programmet till skillnad från många andra EU-program inte kräver internationellt samarbete. Det är alltså möjligt för privata och offentliga företag och organisationer att själva söka stöd från EU för demonstration av innovativa miljö- och energitekniker och metoder. Viktigt är att investeringen är nyskapande vad gäller teknik, metod eller process ur ett europeiskt miljöperspektiv samt om möjligt att en ”slutanvändare” av tekniken ingår i projektet.

Storskaligt införande
Demonstrationsprojektet måste genomföras på en teknisk nivå (pilot- eller fullskala) som tillåter utvärdering av den tekniska och ekonomiska genomförbarheten vid ett storskaligt införande. LIFE är inte inriktat på forskning eller investeringar i befintlig teknik, utan syftar till att överbrygga klyftan mellan forsknings- och utvecklingsresultat och ett brett genomförande/marknadsinförande av ny teknik/metod. Ett projekt inom ramen för LIFE pågår vanligtvis mellan 2 och 4 år.

Demonstration
Ett projekt kan innefatta såväl helt ny teknik/metod/process som aldrig tidigare demonstrerats (innovation) eller existerande teknik/metod/process som demonstreras i ett nytt sammanhang (geografiskt, branschmässigt etc).

60-95 procent i bidrag
EU bidrar med 60-95% av de stödberättigade projektkostnaderna. Även om det inte finns någon undre budgetmässig gräns för sökande projekt prioriterar EU-kommissionen större projekt och ser gärna att projektet överstiger 10 miljoner kronor i budget.

Deadline för ansökan
LIFE administreras av EU-kommissionen och ansökningar görs elektroniskt. Deadline för inlämnande av ansökningar under 2022 är preliminärt under Q2/Q3.

GIA Sweden AB ledande nationell rådgivare inom LIFE
GIA Sweden har hittills assisterat 50 företag, kommuner och organisationer att erhålla över 900 miljoner kronor i bidrag från LIFE. Våra projekt utgör över 50% av alla godkända LIFE Miljö & Klimat projekt i Sverige sedan 1999 (de senaste åren 50-100%). Detta gör oss helt unika i Sverige!

Flera av våra LIFE-projekt har dessutom efter genomförda projekt valts ut av EU till ”Best of the Best LIFE project” och fått ta emot priser i Bryssel.

Under 2016 medverkade vi till att Sverige fick sitt första LIFE IP projekt (”LIFE IP RICH WATERS”) godkänt med ett totalt bidrag på närmare 100 miljoner kronor. Projektet innefattar totalt 35 partners och löper under åren 2016-2024. GIA Sweden assisterade under hela ansökningsprocessen, inklusive ”revision phase” och avtalsförberedelser med EU-kommissionen.

Några av de 50 företag, kommuner och andra organisationer som med vår hjälp erhållit stöd från LIFE:

Epishine AB, Orbital Systems AB, Mycorena AB, Novige AB, Renewcell AB, EasyMining Sweden AB, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Swedish Algae Factory AB, Power2U (EIT), Litauens Miljödepartement, Stena Metall AB, Scandinavian Biogas Fuels AB, Båstad kommun, GAIA Biomaterials AB, Södra Skogsägarna, Alfa Laval Tumba, Energikontor Sydost, Lerums kommun, Båstad kommun, Kalmar kommun, Volvo Bussar AB, Business Region Göteborg (BRG), Recyctec AB, SaltX Technology AB (fd ClimateWell AB), Alfa Laval Corporate, SAKAB, Exeger AB (fd NLAB Solar AB), IVL Svenska Miljöinstitutet, Ragn-Sells, St1, Vafab Miljö, Skånefrö, Svenska Retursystem AB etc.

Läs gärna mer om ett antal av våra framgångsrika LIFE-projekt på vår hemsida.

KONTAKT:
Ulf Castenfors, VD, GIA Sweden AB
Tel. 08-440 93 31
Mobil: 070-550 30 34
Email:

Myndighet: EU-kommissionen
Kategori: Demonstration och marknadsvalidering
Länk: LIFE