EU Innovation Fund

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik (”first of its kind”) som bidrar till att minska växthusgasutsläpp. Den senaste utlysningen (2023/2024) hade en total budget på över 40 miljarder SEK.

Fonden syftar till att stödja projekt som demonstrerar mycket innovativa tekniker, processer eller produkter, som är tillräckligt mogna och som har en betydande potential att minska utsläpp av växthusgaser.

Innovationsfonden erbjuder finansiellt stöd som är skräddarsytt för de stödberättigade projektens marknadsbehov och riskprofiler, och samtidigt bidrar till möjligheten att attrahera ytterligare offentliga och privata medel.

Syfte
Det huvudsakliga syftet för projekten skall vara att minska växthusgasutsläpp.

Fokusområden
EU:s innovationsfond fokuserar på följande energiområden:

 • Innovativa koldioxidsnåla teknologier och processer i energiintensiva industrier
 • Infångning och användning av koldioxid
 • Byggnation och drift av infångning och lagring av koldioxid
 • Innovativ produktion av förnybar energi
 • Energilagring
 • Byggnader, Maritim teknik, flyg, vägtransporter och fartyg

Projektstorlek
Tidigare var Innovationsfonden uppdelad i två projekt storlekar med vardera en årlig deadline (storskaliga projekt på våren och småskaliga projekt på hösten). Detta har istället ändrats till att alla projektstorlekar numera söker i en gemensam utlysning.

Finansiering
Innovationsfonden har en mycket hög budget (hittills 1-40 miljarder SEK per utlysning).

Stöd från innovationsfonden ges främst som bidrag och/eller som medfinansiering vid blandfinansieringsinsatser. Samfinansiering av projekt kan ske med nationella eller europeiska stöd enligt relevant reglering. 

Stödberättigade kostnader
Bidrag ges med upp till 60 procent av relevanta merkostnader (CAPEX) för användningen av den innovativa teknik som krävs för att minska eller undvika utsläppen av växthusgaser.

Urvalskriterier
En ansökan utvärderas på följande fem (5) kriterier:

 • Potential att minska utsläpp av växthusgaser (absolut/relativt)
 • Innovationsgrad (i relation till relevant State of the art)
 • Mognadsgrad (teknisk, finansiell och operationell)
 • Skalbarhet (teknisk potential och marknadspotential för bredare tillämpning, reproducerbarhet, framtida kostnadsminskning etc)
 • Kostnadseffektivitet

Nästa utlysning förväntas öppna Q4 2024 med en preliminär deadline för ansökningar våren 2025.

Då det tar tid att förbereda en framgångsrik ansökan rekommenderar vi att ni startar 2-3 månader före deadline för stora projekt och minst 1-2 månader för små projekt. 

GIA Sweden AB 
Har ni planer på att genomföra ett investeringsprojekt som leder till signifikanta utsläppsminskningar av växthusgaser? Om ja, rekommenderar vi att ni så snart som möjligt undersöker era möjligheter att söka finansiering från EU Innovation Fund. 

GIA Sweden har gedigen erfarenhet av att framgångsrikt assistera företag i ansökningsprocessen. Vi kan assistera er med allt från en initial förstudie till att göra en ansökan, samt med projektrapportering och redovisning till EU-kommissionen under projektets gång. Vi vägleder er genom hela finansieringsprocessen.

KONTAKT:
Ulf Castenfors, VD, GIA Sweden AB
Tel. 08-440 93 31
Mobil: 070-550 30 34
Email:

Myndighet: EU-kommissionen
Kategori: Demonstration och marknadsvalidering
Länk: EU Innovation Fund