Nordiska Projektexportfonden (Nopef)

Nopef – stöd till etablering av affärsverksamhet utanför EU och EFTA. Nopef finansierar nordiska små och medelstora företags förstudier inför etablering i ett land utanför EU och EFTA. Förstudierna skall bidra till direkta eller indirekta miljöeffekter och en ökad miljömedvetenhet i projektländerna. Nopef finansierar projektstudier relaterade till miljö, klimat och grön tillväxt. Stödprogrammet, finansieras av Nordiska Ministerrådet och administreras av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO).

Är ni intresserade av etablering eller genomförande av ett företagsförvärv, inleda samarbete med utländsk partner genom Joint Venture (JV) eller på annat sätt komma ut på nya internationella marknader?

Nopef har som syfte att främja nordiska cleantech företags internationella konkurrenskraft genom att erbjuda dem villkorslån till förstudier och förberedande affärsaktiviteter, som bidrar till att främja nordiska företags internationalisering eller därmed jämförbar långsiktig internationell affärsverksamhet. Relevanta projekt inkluderar lösningar inom områden som energieffektivisering, cleantech, infrastruktur, industri, vatten- och avloppsvattenhantering, avfallshantering och förnybar energi).

Villkorslån kan exempelvis ges till förstudier i förbindelse med nordiska företags internationalisering, det vill säga aktiviteter som leder till etablering på en ny marknad (utanför EU/EFTA). Detta sker t.ex. genom skapandet av ett eget dotterbolag eller ett Joint Venture (JV) med en lokal partner. Nopef kan erbjuda ett räntefritt villkorslån på upp till 40% av de godkända förstudiekostnaderna för ett max belopp på EUR 50 000. I det fall etableringen genomförs kan hela lånet avskrivas, i annat fall halva lånet (dvs. 50%). Projekt där flera nordiska aktörer är involverade är prioriterade.

Vilka företag kan ansöka om finansieringsstöd?

  • Små och medelstora företag med färre än 250 anställda och mindre än EUR 50 miljoner i omsättning är behöriga att ansöka. En koncerntillhörighet beaktas alltid då ägarandelen överstiger 50%.
  • Företag med verksamhet i Norden kan ansöka om lån från Nopef.
  • Företaget ska ha relevant branscherfarenhet, kommersiellt beprövade tjänster och produkter.
  • Företaget skall ha tillräckliga resurser (ekonomi och personal) i förhållande till projektets storlek.
  • Företaget skall ha varit verksamt i minst ett år.
  • Som huvudregel kan Nopef inte bevilja lån till en förstudie om det ansökande bolaget redan är etablerat i det tilltänkta projektlandet.

GIA Sweden har hittills assisterat närmare 40 företag och organisationer att beviljas finansiering från Nopef (se ”Framgångsrika projekt”).

Intresserad?
Kontakta oss, så berättar vi mer.

Myndighet: Nordiska Projektexportfonden
Kategori: Internationalisering & Projektexport
Länk: Nopef