Demonstration & marknadsvalidering

Länsstyrelsen i Västmanland (LSTU) beviljades nyligen närmare 100 MSEK för projektet ”Life IP Rich Waters”. Projektet är det första s.k ”LIFE Integrated Project” som godkänts i Sverige och syftar till att bidra till ett fullständigt genomförande av förvaltningsplanen för regionens vattenresurser 2016-2021, förverkliga EU: s miljömål, samt sträva efter bra status för alla vatten i distriktet vid projektets slut.

Swedish Algaefactory AB beviljades nyligen 17 MSEK från LIFE för projektet SUNALGAE (“Innovative process of enhancing the efficiency of solar panels through the use of algae”). Swedish Algae Factory utvinner skalet från en viss typ av mikroskopisk alg som kallas kiselalger. Bidraget erhålls för uppskalning av produktion av materialet till tonskala samt främst för tester av materialets solcellseffektivitetshöjande förmåga med kunder.

SaltX Technology AB beviljades nyligen 20 MSEK från EU:s program Horizon 2020 (SME instrumentet – Fas 2) för att genomföra ett större pilotprojekt (”GasHeatPumpSaltX”) som syftar till att demonstrera och därefter marknadslansera innovativ teknik inom området energilagring.

Stockholm Water AB beviljades nyligen 360 000 SEK från Vinnova för projektet SOLD (Solar powered, Low cost seawater Desalination).  Projektet syftar till att ta itu med de ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningarna som härrör från vattenbrist, genom att testa och validera en ny energi- och kostnadseffektiv teknik för vattenrening och avsaltning kallad ”Capacitive Deionization” (CDI) som gör det möjligt att erhålla dricksvatten från saltvatten och andra källor.

SaltX Technology AB beviljades nyligen 5 MSEK från Energimyndigheten för projektet ”Verifiering och demonstration av unikt energilagringsmaterial i storskalig pilotanläggning”. Syftet med projektet är att uppföra en pilotanläggning med 10 MWh lagringskapacitet av ett nyutvecklat nanobelagt lagringsmaterial, Enerstore. Projektet genomförs i ett brett konsortium av partners, däribland Energiforsk, SU, KTH, Sweco samt Vattenfall.

Wiraya Solutions AB beviljades drygt 20 MSEK från EU:s program Horizon 2020 (SME instrumentet – Fas 2) för att genomföra ett större pilotprojekt som syftar till att demonstrera och därefter marknadslansera innovativ AI inom digital kundkommunikation. GIA Sweden assisterade under hela ansökningsprocessen och efterföljande kontrakts-förberedelser samt kommer även assistera i samband med framtida rapportering till EU. Ansökan fick över 14 (av 15 poäng).

Svenska Aerogel AB beviljades 10 MSEK från Horizon 2020 och delprogrammet SME-instrumentet (fas 2) för att bygga en pilotanläggning och genomföra tester med ett antal utvalda kunder. Svenska Aerogel har utvecklat en unik typ av aerogel “Quartzene®”, som kan tillverkas 70-90% billigare än traditionella aerogels. Genom att inkorporera aerogel-material som Quartzene® som värmeisolering i befintliga byggnader i EU skulle man potentiellt kunna sänka CO2-utsläpp från uppvärmning och kylning med 42% (353 miljoner ton per år).

Nordic Ground Support Equipment AB (NGSE) beviljades 500 000 SEK i bidrag från Horizon 2020 och delprogrammet SME-instrumentet (fas 1) för att genomföra en marknadsstudie på den europeiska marknaden, samt utveckla affärsplanen för företagets nya, helautomatiska robot som kan tvätta flygplan. Projektet syftar även till att utreda förutsättningarna för att installera ett antal demonstrationsenheter på olika flygplatser inom EU.

SCiBreak AB beviljades 8 MSEK från KIC Innovation för att testa och verifiera företagets banbrytande DC-brytare som kan bryta höga DC-strömmar mot hög spänning. SCiBreaks koncept kräver endast en bråkdel så mycket krafthalvledare som konkurrenterna och är därmed en möjlig lösning på problemet.

Kalmar kommun och deras partners beviljades 19 MSEK från EU för att demonstrera en kostnadseffektiv och ekologiskt hållbar process för att hämta och återvinna sediment i grunda och övergödda vatten. En nyutvecklad muddringsprocess kommer att användas som tillåter att farliga ämnen tas bort med ett minimum av negativa effekter, och istället omvandlar dem till en resurs i snarare än ett avfallsproblem.

Båstad kommun och GAIA Biomaterials beviljades 13 MSEK från EU för att demonstrera ett innovativt 100% ”fossilfritt ” biomaterial, Biodolomer®, som kan ersätta plast förpackningar. En framtida, fullskalig marknadsintroduktion av materialet kommer innebära en betydande minskning av konsumtionen av energiintensiva plast- och förpackningsmaterial inom EU.

Stena Metall AB beviljades 21 MSEK från EU för att demonstrera en ny teknik och process som tillåter två avfallsströmmar från förbränningsanläggningar, flygaska och vätska, att samtidigt behandlas för att minska mängden avfall som går till deponi. Den innovativa processen omvandlar avfall till en saltlakeprodukt och en zinkprodukt och minskar mängden av rökgasrester, vilket förbättrar urlakningsegenskaper så att materialet uppfyller kriterierna för återanvändning.

Södra Skogsägarna beviljades 21 MSEK från EU för att testa och verifiera ett nytt, grönt, kompositmaterial “DuraPulp” som har tagits fram tillsammans med forskningsföretaget Innventia. DuraPulp är biologiskt nedbrytbart och tillverkas av förnyelsebara material. Projektet syftar även till att framgångsrikt demonstrera produktionen av 3D-formade fiberkompositprodukter baserade på DuraPulp, med hjälp av Airlaid konverteringsteknik.

Scandinavian Biogas Fuel (SBF) beviljades 18 MSEK från EU för att demonstrera en ny teknik för att öka produktionen av biogas vid pappersfabriker. Det främsta syftet med projektet är att bygga och driva den första demonstrationsanläggningen för att verifiera denna process, som väsentligt ökar biogaspotentialen från avloppsvatten som genereras inom massa- och pappersindustrin, och samtidigt sänker elförbrukningen med 50%.

Södra Skogsägarna har beviljats 3 MSEK i bidrag från Vinnova för projektet ”DURAPULP – Verifiering och Validering (DPW)”. Projektet syftar till att för första gången verifiera konverteringstekniken våtformning för ett patenterat och världsunikt miljövänligt material som kan ersätta plast och fossilbaserade kompositmaterial. Materialet DuraPulp består av cellulosafibrer i kombination med PLA, polymjölksyra, en bioplats som framställs från majsstärkelse.

Söderenergi AB har beviljats 5 MSEK i EU-bidrag för att genomföra en studie kring förutsättningarna för att öka sjötransporter av bränslen till Igelstaverket. För detta krävs en utbyggnad av kaj, berednings- och transportutrustning för bränslen samt utökade lagerytor. Syftet är att göra en fördjupad studie av förutsättningarna för nödvändiga förbättringar samt säkerställa länsamheten i projektet. Inom projektet ingår även att söka miljötillstånd för föreslagna förändringar.

Recyctec AB har beviljats 6 MSEK i EU-bidrag för projektet ”ReCOOL”. Projektet syftar till att demonstrera innovativ återvinningsteknik för glykol (en mycket giftig och skadlig organisk förening) från avfall från frostskydds- och kylmedel. EU-bidraget innebär att Recyctec kan färdigställa det slutliga steget i produktionen och därmed producera upp till 99,8% MEG (monoetylenglykol).

St1 har beviljats 15 MSEK i EU-bidrag för projektet ”Etanolix 2.0”. Projektet syftar till utveckling och demonstration av en pilotanläggning för bioetanol inom ett befintligt oljeraffinaderi. Därigenom uppnås synergieffekter mellan olika delprocesser och bioetanolproduktionen utnyttjar bl a värme och kylning från raffinaderiet.

Vafab Miljö AB m fl partners har beviljats 14,5 MSEK i EU-bidrag för projektet ”BIOGAS XPOSE”. Projektet syftar till att förbättra produktionen av biometan från avfall för att demonstrera den stora potential detta har som källa för förnybar energi. Projektet omfattar hela biogascykeln, från testning av nya råvaror och teknik i produktionsskedet till förbättring av biogasens logistikkedja.

ClimateWell AB tillsammans med ICA AB har beviljats 15 MSEK i EU-bidrag från LIFE+ för projektet ”SUNCOOL” (Solar thermal collectors with a zero electricity heat pump and energy storage for sustainable heating and cooling). Projektet syftar till att på taket av en av ICA:s lagerlokaler i Helsingborg demonstrera en världsunik och innovativ satsning där 800 m2 solfångare installeras för hållbar uppvärmning och kylning.

AGA Gas AB har beviljats 2,5 MSEK i EU-bidrag för projektet ”FJALIR”. Projektet syftar till att konvertera ett existerande fartyg till ett bunkerfartyg för LNG (Liquefied Natural GAS) så att det kan användas för tankning av andra fartyg i Stockholms Hamn och därmed visa hur alternativa bränslen (som LNG) kan användas effektivt inom sjöfarten. Bunkerfartyget kommer att vara ett flexibelt alternativ till andra toppmoderna lösningar samt andra större, landbaserade infrastrukturer för bränslepåfyllning.

Xylophane har beviljats 14,7 MSEK i EU-bidrag för projektet ”RenewPACK”. Projektet syftar till att demonstrera ett innovativt förnyelsebart barriärmaterial för bl a livsmedelsförpackningar. Xylophanes förnyelsebara barriärmaterial är ett miljövänligt alternativ till aluminiumfolie och oljebaserade plaster. Materialet är baserat på den naturliga polymeren xylan som utvinns från restprodukter från jordbruket såsom skal från säd.

Lerums kommun tillsammans med SP, Lerum Fjärrvärme och Trafikkontoret beviljades 5 MSEK i EU-bidrag från LIFE+ för projektet ”NOISUN” (Noise Barriers with Sun Energy Production for District Heating System). Projektet syftar till att demonstrera en världsunik och innovativ satsning där 400 meter bullerskydd som kan producera solenergi byggs och testas nära järnväg och väg i Lerum.

Business Region Göteborg tillsammans med Volvo Bussar AB, Göteborgs Energi AB, Västtrafik AB och Trafikkontoret i Göteborg beviljas 14,3 MSEK i EU-bidrag från LIFE+ för projektet ”HYPER BUS”. Projektet syftar till att demonstrera en pilot-flotta av innovativa elhybridbussar med en nyutvecklad plug-in teknik, som gör det möjligt att köra bussarna i stadsnätet i elektriskt läge. Tekniken möjliggör en enastående prestanda i förhållande till låg energiförbrukning per passagerarkilometer och bidrar till att minska utsläppen från kollektivtrafiken.

SAKAB AB har beviljats 14,5 MSEK i EU-bidrag från LIFE+ för projektet ”HYDROFLUSS”. Målet är att demonstrera återvinning av filterkakor, allmänt betraktat som ett giftigt och ej återvinningsbart farligt avfall, och hur detta avfall kan omvandlas till en värdefull och användbar handelsvara. Projektet skall även visa på möjligheten att ersätta jungfruliga mineraler med det återvunna materialet.

Exeger AB (fd NLAB Solar AB) har beviljats 17,3 MSEK i bidrag från LIFE+ för att i projektet ”DYEMOND SOLAR” demonstrera en ny och kostnadseffektiv metod att framställa solceller. Dye Sensitised Solar Cells (DSC), mer kända som Grätzelceller ska tillverkas i en pilotfabrik som byggs under projektet. DSC har tack vare sin uppbyggnad och funktionssätt flera fördelar jämfört med andra solcellsteknologier.

Alfa Laval AB beviljades 13 MSEK i bidrag från LIFE+ för att demonstrera en ny tillämpning av höghastighetsseparation med vars hjälp det går att återanvända en del av den spillolja som uppkommer inom sjöfarten och verkstadsindustrin. Resultatet är att över 90 % av spilloljan kan återanvändas, mängden olja som går till förbränning minskas och därmed också koldioxidutsläppen.

Ekomarine AB tillsammans med Trafikverket får 8 MSEK från EU för att demonstrera en miljövänlig båtbottenfärg som kan förhindra marin påväxt. Ekomarines färg bygger på bioteknik och skyddar mot påväxt helt utan tungmetaller eller giftiga kemikalier. Projektet ska genomföras på fritidsbåtar, vägfärjor och testplattor i vatten där salthalt, temperatur, djup och andra förhållanden varierar.

IVL Svenska Miljöinstitutet beviljades nyligen 6 MSEK i bidrag från EU för demonstration av en innovativ metod för att syresätta havsbottnar i Östersjön. Projektet ”WEBAP” är ett pilotprojekt där man ska testa att genom syresättning av syrefattiga bottenvatten åtgärda problemet med döda bottnar och algblomning i Östersjön. GIA Sweden AB bistod IVL under hela ansökningsprocessen.

M2 Engineering AB beviljades 26 MSEK i bidrag från EU för demonstration av ny teknik för kostnadseffektiv och miljövänlig produktion av solceller.

Green Cargo AB beviljades 39 MSEK i bidrag från KLIMP för investering av motorer till Diesellok. Läs mer här.

Alfa Laval AB beviljades 9,4 MSEK i bidrag från EU till demonstration av ny reaktorteknologi för energieffektiv tillverkning av kemiska produkter. Läs mer här.

Skånefrö AB beviljades 10,9 MSEK i bidrag från EU för demonstration av ny metod för återvinning av restprodukter från jordbruket till agropellets.

Ragn-Sells Specialavfall AB beviljades 4,2 MSEK i EU bidrag till demonstration av ny teknik för återvinning av oljefilter. Läs mer här.

Doggy AB beviljades 2,1 MSEK i EU bidrag till demonstration av ny reningsprocess vid tillverkning av hundmat. Läs mer här.

Renova AB beviljades 11,7 MSEK i EU bidrag till demonstration av ny metod för renare och tystare avfallsinsamling. Läs mer här.

Svenskt tidningstryckeri beviljades 13,2 MSEK i EU bidrag till demonstration av ny teknik för minskning av lösningsmedel i tryckeriprocessen (in english).

Svenska Retursystem AB beviljades 18 MSEK i EU bidrag till demonstration av nytt returbackssystem för frukt och grönt. Läs mer här.

Svenskt rederiföretag beviljades 8,5 MSEK i EU bidrag till demonstrationsprojekt för rening av ballastvatten (i fartyg).

Nordic Paper beviljades 13 MSEK i EU bidrag till ombyggnader i massaprocessen och komplettering av avloppsvattenreningen för att minska utsläpp av EDTA.

Betongindustri AB fick 1,3 MSEK i EU bidrag till demonstration av ny metod för miljövänlig produktion av betong. Läs mer här.

Betongindustri AB beviljades 625 000 SEK i bidrag från länsstyrelsen inom ramen för kretsloppsmiljarden.

Heijmans Infrastructuur BV erhöll c:a 10 MSEK för att demonstrera en innovativ återvinningsteknik för restavfall från cementindustrin.

Svenskt företag beviljades 1,4 MSEK i EU bidrag till demonstrationsprojekt för värmeåtervinning.

Italienskt kemiföretag erhöll 11,3 MSEK i i EU bidrag för ny miljövänlig utrustning för att återanvända förorenat vatten i processindustrin.

Holländskt oljeraffinaderi beviljades 19 MSEK i EU bidrag till energieffektiviserande investeringar.

Europeiskt företag erhöll 16 MSEK i EU bidrag för investering i utrustning för återvinning av energi från hushållsavfall.

Italienskt energibolag fick 12 MSEK i EU bidrag för investeringar i kraftvärmeteknik.

ABS Pump beviljades 2,3 MSEK i lån för investeringar i energisnåla, miljövänliga pumpar till anläggning i Ukraina.

Älvdalens Fastbränsleteknik AB beviljades 650 000 SEK i bidrag från NUTEKs program ”Miljödrivna marknader” för skapandet av en plattform för ökad konkurrenskraft hos svenska bioenergiföretag.

Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) beviljades 255 000 SEK av Jordbruksverket för en förstudie. Syftet var att identifiera vilka tjänster och/eller förutsättningar som saknas för att särskilt mindre producenter av bioenergi skall våga ta steget att investera i produktion av biobränsle, samt belysa de utmaningar som mikro företag aktiva inom energisektorn (< 10 anställda) måste överkomma för att nå en fortsatt tillväxt.

Ericsson – teknik för mobila hälsoundersökningar – 12 MSEK i EU bidrag.

Tillverkare i mjuk- och hårdvarubranschen utökade sin marknad för telematisk logistik och fraktlösningar stöd för utveckling av europeiska affärsplaner och marknadsvalidering och beviljades 9 MSEK i EU-bidrag.