European Spallation Source (ESS) i Lund beviljas 190 MSEK från Horizon 2020

EU-kommissionen har nyligen beviljat European Spallation Source (ESS) 190 miljoner kronor från EU:s ramprogram för forskning och utveckling – Horizon 2020. I projektet, som kommer att genomföras under 2015-2017, ingår 18 partners i 11 olika europeiska länder. Det är ett av de största projekten inom European Research Infrastructure Consortium (ERIC) i Europa.

GIA Sweden AB bistod ESS under hela ansökningsprocessen.

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():