M2 Engineering AB beviljas 26 MSEK i EU-bidrag

I oktober 2008 beviljades M2 Engineering AB 26 MSEK från EU-kommissionen för ett demonstrationsprojekt som kommer att genomföras under 2009-2012.

Projektet som har titeln SUNRISE, ska demonstrera ett komplett produktionskoncept för massproduktion av tunnfilmssolceller. Stödet är det högsta som utdelats till ett svenskt teknikprojekt inom EU-programmet LIFE+. GIA Sweden bistod M2 under hela ansökningsprocessen.

I SUNRISE kommer M2 att använda en ny teknik för produktion av tunnfilmssolceller. En teknik som bygger vidare på den höga kompetens M2 utvecklat inom området optiska media. M2 bedömer att man med denna unika produktionsteknologi på sikt kommer att starkt bidra till att uppfylla de ambitiösa miljömål som satts av Sverige och EU. Förväntade projektmål är avsevärt minskade produktionskostnader och mer miljövänliga solceller.

Tunnfilmssolceller
Drivkraften bakom utvecklingen är att reducera produktionskostnaden så att att solel blir ett ekonomiskt lönsamt alternativ till konventionell elproduktion. För traditionella solceller är råvaran, kislet, kostnadsdrivande. Tunnfilmssolceller använder bara en hundradel så mycket material och blir därför billigare i tillverkning. De kräver lite energi att tillverka. Därmed blir solcellernas s.k. energiåterbetalningstid kortare.

M2 Engineering AB
M2 har utvecklat och tillverkat utrustning för tillverkning av optiska media sedan 1995 och fler än 1000 av M2:s produkter används idag över hela världen. Förutom ett huvudkontor i Stockholm har M2 även dotterbolag i USA, Singapore och Thailand. Man har även ett globalt nätverk av agenter och distributörer.

Högsta stödbeloppet till Sverige
SUNRISE är ett projekt inom EU:s och Naturvårdsverkets miljöprogram LIFE+. Projektet pågår under 30 månader med planerad start i mitten av 2009. Stödet på 26 Mkr är det högsta stödbelopp som utdelats till ett svenskt teknikprojekt sedan programmet startade.

Har ni projektidéer ni vill diskutera eller frågor om LIFE+ är ni välkomna att kontakta oss.

$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():