Scania CV AB mfl beviljas 30 MSEK i EU-bidrag

EU-kommissionen har beviljat Scania CV AB, KTH, Volkswagen, IDIADA m fl europeiska partners bidrag från EU:s Ramprogram (FP) för projektet ”COMPANION”. Projektet syftar till att utveckla och demonstrera en energieffektiv, användarvänlig och integrerad metod för koordinerade fordonståg (s k ”Platooning”) av tyngre fordon. Projektet kommer att utveckla ett realtidssystem för koordination av fordonståg som möjliggör ett optimerat flöde av fordon och som effektivt och säkert kan skapa, upprätthålla och upplösa fordonståg enligt en online baserad beslutsmekanism.

GIA Sweden AB bistod Scania CV och övriga partners under hela ansökningsprocessen.

COMPANION
Trafikintensiteten är hög på Europas vägar och förväntas öka än mer i framtiden. Ett möjligt bidrag för att lösa dessa problem är att låta lastbilar färdas tätare i så kallade fordonståg (”Platoons”). Fordonståg med lastbilar visar goda teoretiska resultat för att minska bränsleförbrukningen, då fordonståg minskar det totala luftmotståndet. Genom att hålla ett avstånd på en halv sekund, tio meter, mellan lastbilarna går det att minska förbrukningen med över 10%. Då cirka en tredjedel av transportföretagens kostnader är bränslekostnader skulle ”platooning” kunna innebära stora effekter för transportbranschen.

Projektet syftar till att utveckla och testa system för koordination och övervakning av fordonståg som möjliggör en minskad bränsleförbrukning och ökar säkerheten för godstransporter. Med hjälp av datorer och särskild mjukvara kommunicerar lastbilarna med varandra och andra viktiga transportsystem etc.

Projektet har föregåtts av tester mellan Helsingborg och Södertälje tillsammans med KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och VTI (Statens Väg- och transportforskningsinstitut) som visat positiva resultat. I det nu EU-finansierade projektet kommer tester även att ske på utvalda vägar i Europa samt de tekniska systemen utvecklas ytterligare.

Följ projektet på www.companion-project.eu

Platooning. Södertälje, Sweden Photo: Dan Boman 2013
$format: $element: featured_imagehas_post_thumbnail():