European Spallation Source

European Spallation Source


European Spallation Source (ESS) beviljas 190 MSEK från Horizon 2020

EU-kommissionen har nyligen beviljat European Spallation Source (ESS) 190 MSEK från EU:s ramprogram för forskning och utveckling – Horizon 2020. I projektet, som genomförs under 2015-2017, ingår 18 partners i 11 olika europeiska länder. Det är ett av de största projekten inom European Research Infrastructure Consortium (ERIC) i Europa. 

GIA Sweden bistod ESS under hela ansökningsprocessen.

Syftet med projektet är att stödja byggandet av European Spallation Source (ESS) inom viktiga tekniska områden. Bidraget stödjer en forskningsinfrastruktur som rör sig från sin ursprungliga planeringsfas till genomförandefasen, samt att upprätthålla inriktningen mellan den fysiska konstruktionen av platsen och utveckling och leverans av viktig utrustning samt komponenter. Därmed möjliggör detta bidrag resurser för att minska och begränsa den tekniska risken genom optimering, utveckling och testning av ESS state-of-the-art teknologi. 

Projektet säkerställer även att kunskap och färdigheter inom Europa sprids i form av ”in-kind contributions” till ESS för dess konstruktion och drift, tekniköverföring både till och från ESS, EU:s institutioner och företag samt att högsta möjliga tekniska prestanda erhålls. Detta för att leverera världsledande forskning och insikter inom materialteknologi och innovation.

ESS kommer att användas inom en rad vetenskaper, såsom materialvetenskap, strukturkemi, biologi och geofysik. Anläggningen är en så kallad neutronkälla där kaskader av neutroner framkallas genom spallation. När den är färdig kommer ESS att vara världens mest kraftfulla neutronkälla. De preparat som ska undersökas bestrålas med intensiva pulser av neutroner, vilka då har saktats ner till användbara energier i moderatorer och letts genom ett antal omgivande strålledare till de studerade proven bestående av olika material och ytor. Neutronerna sprids från proven och registreras i ett flertal instrument för vidare tolkning

Kontakta oss om ni har frågor eller vill veta mer.