Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas


Scandinavian Biogas beviljas 18 MSEK från EU-kommissionen

EU-kommissionen har beviljat Scandinavian Biogas Fuel (SBF) 18 MSEK för att demonstrera en ny teknik för att öka produktionen av biogas vid pappersfabriker. 

GIA Sweden bistod SBF under hela ansökningsprocessen.

Massa- och pappersindustrin i Europa och globalt är en betydande konsument av elektricitet och avger stora mängder CO2 (5% av världens totala industrins energianvändning 2007). 

En av de mer energiintensiva processerna inom massa- och pappersindustrin är behandlingen av avloppsvatten. Det innefattar normalt en primär behandling för avlägsnande av suspenderade fasta ämnen, såsom fibrer och barkpartiklar. För sedimentering, kan olika typer av filtreringsmetoder tillämpas. Det återstående avloppsvattnet måste dock rengöras för att avlägsna löst organiskt material och en aerob biologisk behandling tillämpas. Kemisk syreförbrukning (COD) reduceras genom inverkan av aktiva mikroorganismer och nedbrytning av organiskt material i avloppsvattnet. 

En av anledningarna till varför denna process fortfarande används är för att slammet ses som ett avfall som behöver tas om hand och inte som en resurs. Avfallsslam inom massa- och papperstillverkning avvattnas och kasseras därför genom förbränning. Förbränning av avloppsslam har dock en negativ energibalans och bränsle behöver tillföras, vilket är en kostnad för bruken. 

Scandinavian Biogas har utvecklat en process som omvandlar avloppsslam från pappers- och massaindustrin till biogas. Det främsta syftet med projektet är att bygga och driva den första demonstrationsanläggningen för att demonstrera denna process i större skala, en process som väsentligt ökar biogaspotentialen från avloppsvatten som genereras inom massa- och pappersindustrin, och samtidigt sänker elförbrukningen med 50%.

Projektet kommer därmed att verifiera en innovativ process vid pilotskala, genom att modifiera den aeroba biologiska behandlingen för ökad produktion av avloppsslam. Avfallsslammet från bio-behandling kommer i sin tur att användas som ett substrat för rötning till biometan, med slamproduktion som optimeras för detta ändamål. Den slutliga volymen av restslam, efter behandlingen av SBF unika process, inklusive rötning, kommer att vara mindre än om åtgärderna inte hade genomförts. Dessutom kommer biometan produceras från det organiska materialet i avloppsvattnet.

Kontakta oss om ni har frågor eller vill veta mer.