Stena Metall

Stena Metall


Stena Metall beviljas 21 MSEK från EU-kommissionen

EU-kommissionen har beviljat Stena Metall 21 MSEK för att demonstrera en ny teknik och process som tillåter två avfallsströmmar från förbränningsanläggningar, flygaska och vätska, att samtidigt behandlas för att minska mängden avfall som går till deponi. 

GIA Sweden bistod Stena Metall under hela ansökningsprocessen.

Den innovativa processen omvandlar avfall till en saltlakeprodukt och en zinkprodukt och minskar mängden av rökgasrester, vilket förbättrar urlaknings egenskaper så att materialet uppfyller kriterierna för återanvändning.

De främsta fördelarna med den nya tekniken är en övergång från 100% avyttring av FGW (rökgaser avfall) på deponier, till materialåtervinning med en minskning av avyttrade mängder med ca 40-60%. Den nya processer ger dessutom 30-40% kostnadsbesparingar och eftersom mindre material deponeras minskar även behovet av transporter och kemikaliekonsumtionen, samtidigt som man ökar mängden material som kan återvinnas. 

Projektet kommer att demonstrera hur processen kan integreras i befintliga förbränningsanläggningar så att den kan replikeras i hela EU: s avfallsindustrin. Det kommer därmed att bidra till genomförandet av avfallsdirektivet och direktivet om avfallsdeponering eftersom det förbättrar återvinning och återanvändning av metaller (t ex zink) från flygaska och saltlake och minskar mängden som behöver deponeras. Projektet ökar också genomförandet av avfallsförbränningsdirektivet som syftar till att förhindra eller begränsa de negativa effekterna av utsläpp från värmebehandling av avfall; den unika reningstekniken som ska verifieras i projektet leder nämligen till mycket lägre utsläpp.

Kontakta oss om ni har frågor eller vill veta mer.