Stödanalys

GIA Sweden har lång erfarenhet av att genomföra såväl övergripande stödanalyser som mer detaljerade analyser där verksamheter och/eller specifika projekt inventeras för att kartlägga möjligheterna till EU bidrag och annan offentlig medfinansiering.

Rapporten bör ses som ett viktigt underlag för framtida investeringsbeslut som enkelt kan spridas och användas inom er organisation som en handbok. Stödanalysen blir därmed ett praktiskt och strategiskt verktyg för det fortsatta arbetet med offentlig finansiering.

Arbetsprocessen:

Steg 1 – Informationsinsamling
Analysen utgår från utvalda projekt, investeringar eller delar av organisationens verksamheter. Inledningsvis samlar GIA Sweden in projekt- och företagsinformation, ofta tillsammans med personal som är ansvariga för de olika satsningarna.

Steg 2 – Stödanalys
Utifrån det insamlade underlaget analyserar GIA Sweden möjligheterna till EU bidrag och annan offentlig finansiering för de utvalda satsningarna. I denna process kontaktas vid behov ansvariga myndigheter för att diskutera finansiering av de olika projekten.

Steg 3 – Stödrapport
Resultatet av vår analys samt diskussionerna med handläggare och representanter från finansiärerna sammanställs slutligen i en stödrapport. Rapporten beskriver utförligt olika passande finansieringsalternativ, till exempel bidragsnivåer, särskilda villkor för bidraget samt GIA Swedens rekommendationer om lämplig prioritering bland olika finansieringsalternativ.

Intresserad?
Kontakta oss, så berättar vi mer.