Länsstyrelsen i Västmanland

Länsstyrelsen i Västmanland


Länsstyrelsen i Västmanland med partners beviljas närmare 100 MSEK från EU-kommissionen

U-kommissionen beviljade Länsstyrelsen i Västmanland (LSTU) och ett flertal partners närmare 100 MSEK för projektet ”Life IP Rich Waters”. Projektet är ett s.k Integrated Project och syftar till att bidra till ett fullständigt genomförande av förvaltningsplanen för regionens vatten 2016-2021, förverkliga EU: s miljömål, samt skapa en god status för alla vatten i distriktet vid projektets slut. 

GIA Sweden bistod LSTU och projektets partners under hela ansökningsprocessen.

I åtgärdsplanen för vattendistriktet nämns ett antal allvarliga problem som påverkar de 1788 vattendragen i regionen. Det inkluderar övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten. De viktigaste källorna till övergödning i sjöar i området är jordbruk (32%), avloppsvatten (34%) och dagvatten (11%). 

Det näst viktigaste miljöproblemet i fråga om antalet vattendrag är förändringar som påverkar vattenmiljön, i form av dammar, kraftverk, dränering, sänkning av sjöar etc. Dammar hindrar exempelvis passager av fisk och andra djur och är de största orsakerna till anslutningsproblem. Det finns 1200 dammar i regionen men bara ett fåtal är möjligt att passera. 197 av dem är kraftverksdammar och av dessa vattenkraftverk är 181 småskaliga anläggningar med en installerad effekt på mindre än 1, 5 MW.

Den tredje viktigaste miljöfrågan är problemet med miljögifter och förorening från både pågående aktiviteter såsom industrier och hushåll och i form av förorenad jord och diffusa utsläpp. De huvudsakliga föroreningskällorna som orsakar problem är TBT och PBDE.

Alla ovannämnda miljöproblem är fokus för de föreslagna (och konkreta åtgärderna) i projektet. Verktygen som kommer att användas för att lösa dem inkluderar i sin tur alla de instrument som omnämns i förvaltningsplanen (RBMP-POM) samt genom åtgärder som stöder och påskyndar genomförandet av fysiska åtgärder, till exempel genom kapacitetsuppbyggnad, gemensamma strategier, metoder och i vissa fall innovativ och kostnadseffektiv teknik som kommer att testas och verifieras i specifika arbetspaket.

Projektet omfattar sammantaget en mängd specifika åtgärder för att säkerställa en effektiv samordning, övervakning och utvärderingsmetod. Åtgärderna grupperas i fem huvudteman: Vatten-planeringsprocesser, Eutrofiering (yttre), Eutrofiering (inre), Uppkoppling och Miljögifter

Totalt finns det 20 konkreta åtgärder och en förberedande åtgärd. Alla aktiviteter i projektet kommer dessutom, direkt eller indirekt, stödja målet att öka intensiteten i föreslagna åtgärder. De kommer också att leda till väl fungerande ekosystemtjänster. Dessutom bör projektet också leda till en ökad efterfrågan på teknikutveckling och innovationer för att genomföra mer effektiva åtgärder, samt skapa smarta system för resurseffektiv användning av vatten. Detta motiverar användningen av både demonstration- och pilotåtgärder i projektet, som kompletterar de bästa praxis som föreslås.

Kontakta oss om ni har frågor eller vill veta mer.