LIFE 2014-2020

life+_xl

EU-programmet LIFE finansierar pilot- och demonstrationsprojekt inom miljö- och energiområdet. LIFE är ett av de EU-program som fått störst genomslag i Sverige. Ett viktigt skäl är att programmet till skillnad från många andra EU-program inte kräver internationellt samarbete.

GIA Sweden har hittills assisterat 38 företag, kommuner och organisationer att erhålla över 500 miljoner kronor i bidrag från LIFE-programmet. Våra projekt utgör över 40% av alla godkända LIFE Miljö & Klimat projekt i Sverige sedan 1999 (de senaste åren 50-100%). Detta gör oss helt unika i Sverige!

Inriktning
EU-programmet LIFE finansierar innovativa pilot- och demonstrationsprojekt inom miljö- och energiområdet. Programmet har en total budget på ca 30 miljarder kronor för perioden 2014-2020 och innefattar två delprogram; Klimat och Miljö.

Delprogrammet Klimat kommer att stödja projekt avseende förnybar energi samt insatser för energieffektivisering inom bland annat följande områden:

  • ”Begränsning av klimatförändring” skall inriktas på att minska utsläppen av växthusgaser.
  • ”Klimatanpassning” skall inriktas på att förbättra motståndskraften mot klimatförändringar.

Delprogrammet Miljö kommer att stödja projekt inom bland annat följande områden:

  • ”Miljö och resurseffektivitet” skall inriktas på projekt inom vatten, luftkvalitet, mark, skog, stadsmiljö, buller, kemikalier, hälsa, avfall etc.
  • ”Natur- och biologisk mångfald” skall förbättra bevarandestatus för livsmiljöer och arter, inbegripet havsmiljöer och fåglar.

Fördelar med LIFE
LIFE är ett av de EU-program som fått störst genomslag i Sverige. Ett viktigt skäl är att programmet till skillnad från många andra EU-program inte kräver internationellt samarbete. Det är alltså möjligt för privata och offentliga företag och organisationer att själva söka stöd från EU för demonstration av innovativa miljö- och energitekniker och metoder. Viktigt är att investeringen är nyskapande vad gäller teknik, metod eller process ur ett europeiskt miljöperspektiv samt om möjligt att en ”slutanvändare” av tekniken ingår i projektet.

Storskaligt införande
Demonstrationsprojektet måste genomföras på en teknisk nivå (pilot- eller fullskala) som tillåter utvärdering av den tekniska och ekonomiska genomförbarheten vid ett storskaligt införande. LIFE är inte inriktat på forskning eller investeringar i befintlig teknik, utan syftar till att överbrygga klyftan mellan forsknings- och utvecklingsresultat och ett brett genomförande/marknadsinförande av ny teknik/metod. Ett projekt inom ramen för LIFE pågår vanligtvis mellan 2 och 4 år.

Demonstration
Ett projekt kan innefatta såväl helt ny teknik/metod/process som aldrig tidigare demonstrerats (innovation) eller existerande teknik/metod/process som demonstreras i ett nytt sammanhang (geografiskt, branschmässigt etc).

60 procent i bidrag
EU bidrar med 60% av de stödberättigade projektkostnaderna. Även om det inte finns någon undre budgetmässig gräns för sökande projekt prioriterar EU-kommissionen större projekt och ser gärna att projektet överstiger 10 miljoner kronor i budget.

Deadline för ansökan
LIFE administreras av EU-kommissionen och ansökningar görs elektroniskt. Deadline för inlämnande av ansökningar under 2019 är preliminärt under juni och september månad.

GIA Sweden AB ledande nationell rådgivare inom LIFE
GIA Sweden har hittills assisterat 38 företag, kommuner och organisationer att erhålla över 500 miljoner kronor i bidrag från LIFE. Våra projekt utgör över 40% av alla godkända LIFE Miljö & Klimat projekt i Sverige sedan 1999 (de senaste åren 50-100%). Detta gör oss helt unika i Sverige!

Flera av våra LIFE-projekt har dessutom efter genomförda projekt valts ut av EU till “Best of the Best LIFE project” och fått mottaga priser i Bryssel.

Under 2016 medverkade vi till att Sverige fick sitt första LIFE IP projekt (”LIFE IP RICH WATERS”) godkänt med ett totalt bidrag på närmare 100 miljoner kronor. Projektet innefattar totalt 35 partners och löper under åren 2016-2024. GIA Sweden assisterade under hela ansökningsprocessen, inklusive ”revision phase” och avtalsförberedelser med EU-kommissionen.

Några av de 38  företag, kommuner och andra organisationer som med vår hjälp erhållit stöd från LIFE:

Länsstyrelsen i Västmanlands län, Swedish Algae Factory AB, Power2U (EIT), Litauens Miljödepartement, Stena Metall AB, Scandinavian Biogas Fuels AB, Båstad kommun, GAIA Biomaterials AB, Södra Skogsägarna, Alfa Laval Tumba, Energikontor Sydost, Lerums kommun, Båstad kommun, Kalmar kommun, Volvo Bussar AB, Business Region Göteborg (BRG), Recyctec AB, SaltX Technology AB (fd ClimateWell AB), Alfa Laval Corporate, SAKAB, Exeger AB (fd NLAB Solar AB), IVL Svenska Miljöinstitutet, Ragn-Sells, St1, Vafab Miljö, Skånefrö, Svenska Retursystem AB etc.

Läs gärna mer om ett antal av våra framgångsrika LIFE-projekt på vår hemsida.

KONTAKT:
Ulf Castenfors, VD, GIA Sweden AB
Tel. 08-440 93 31
Mobil: 070-550 30 34
Email: ulf.castenfors@giasweden.com

Myndighet: EU-kommissionen
Kategori: Demonstration och marknadsvalidering
Länk: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm